مدیر داخلی کارگاه لیزر

کاظم خموشی

رئیس هیئت مدیره

غلامعلی خموشی

عضو هیئت مدیره

طاهره محمدیان

gharai nohi  طراح سایت
کارشناس عقد قرارداد

خانم قرایی

کارشناس عقد قرارداد

آقای نوحی

مسئول واحد طراحی وب سایت

مرتضی حسینی