بام در انجام رسالت خود در پروژه بزرگ سامانه اطلاعات شهری از توانمندیهای و همکاری بی شائبه عزیزانی برخوردار است که ذیلا علاه بر یاد آوری از ت تک این دوستان قدردانی می نماید .   *– اولین همراه بام در انجام این پروژه شرکت مخابرات استان سمنان بوده است که با در اختیار قرار…